Deklaracja Dostępności Publiczne Przedszkole nr 1 Łazy

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczne Przedszkole nr 1 Łazy.

 • Data publikacji strony internetowej: 

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów DOC, DOCX (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie skanów do plików PDF nie zawsze są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Bogłowska.

 • E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 517752002

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach

 • Adres: Topolowa 9, 42-450 Łazy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 517752002

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna ul. Topolowa 9

1. Aby wejśc do budynku należy pokonać 8 stopni (jest dostępna winda zewnętrzna)oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

2. Budynek dwupoziomowy(parter  i 1 piętro)- wewnatrz budynku znajdują się schody prowadzące na piętro, na zewnątrz budynku znajduje się winda, która wieżdża na parter i piętro budynku. Panel w kabinie windy posiada przyciski z oznaczeniem Brailla, w korytarzach nie ma wyznaczonych stref kontroli. 

3.Przy schodach wejściowych znajduje się szeroki podjazd do windy i wejścia głównego bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych w budynku bnie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

4.Od strony ul. Piotra Skargii znajduje się parking przedszkolny szutrowy bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowegona miejscu i online.

Dostępność architektoniczna ul. Kolejowa 8

1. Budynek parterowy, aby wejśc do budynku należy pokonać dwa stopnie, przy budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 

1.Podwyższony kontrast(czrne tło, żółte litery

2.Możliwość powiększania liter na stronie

3. Mapa strony

 

Inne informacje i oświadczenia

 

Każdy ma prawo wystąpić do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach z żądaniem zapewniwniw dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. w przypadku gdy Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Alternatywny dostep polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondecyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na warunkach okreslonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 
1. Dane kontaktowe osoby występującej z żadaniem.
2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplokacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają byc dostępne cyfrowo.
3. Wskazanie sposoku kontaktu z osobą wystepującej z żądaniem.
4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostepu, jeżeli dotyczy.
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbednej zwłoki, jednak nie później niż w termninie 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jezeli zapewnienie dostepności nie może nastąpić w terminie 7 dni, Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach nizwłocznie powiadamia osobę wystepującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w których zapewni dostępność cyfrową, jednaj nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia z żądaniem. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach odmówi zapewnienia dostepności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. w przypadku, gdy Publicznre Przedszkole nr 1 w Łazach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żadaniem, niezwłocznie powiadamia ona osbę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje altermnatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego spsobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji moblinej na adres:
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach ul. Topolowa 9 , 42-450 Łazy lub za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Do skarg rozpatrywanych w postepowaniu w sprawie zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnrj lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy, Kodeds postępowania administracyjnego link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach

Data publikacji strony internetowej: 27.10.2011r., data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020r..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzech 

ul. Topolowa 9, 42-450 Łazy

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest Urszula Bogłowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517 752 002.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

link:https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy mieści się  w budynku na ul. Topolowej 9 oraz w budynku na ul. Kolejowej 8.

 

Dostępność architektoniczna ul. Topolowa 9

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać 8 stopni (jest dostępna winda zewnętrzna) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 2. Budynek jest dwupoziomowy (parter i 1 pietro) - wewnątrz budynku znajdują się schody prowadzące na piętro,  na zewnątrz  budynku znajduje się winda, która wjeżdża na parter i pietro budynku. Panel w kabinie windy posiada przyciski z oznaczeniem Braille, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. Przy schodach wejściowych znajduje się szeroki podjazd do windy i wejścia głównego bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosoprawnych  W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętl indukcyjnych itp.
 4. Od strony ul. Piotra Skargi znajduje się parking  przedszkolny szutrowy bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

Dostepnośc architektoniczna ul. Kolejowa 8

 

1.Budynek  parterowy. Aby wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie.  Przy budynku zamontowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.